ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (DRLST)

Η DRLST (Danse, Rythme, Lien Social et Thérapie) δημιουργήθηκε το 2011 ως ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών υγείας (ψυχολόγων, θεραπευτών μέσω τέχνης, ψυχιάτρων), κοινωνικών επιστημόνων, παιδαγωγών και καλλιτεχνών, που έχουν ως πρωταρχικό εργαλείο στην πρακτική τους το χορό και το ρυθμό και δεσμεύονταιαπό τις αρχές του καταστατικού της. Η έδρα της DRLST παραμένει μέχρι σήμερα το Παρίσι. Ένα από τα έργα της DRSLT είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της DRLST έχει ωςστόχο να παρέχει σε επαγγελματίες την εξειδίκευση του Χοροθεραπευτή και του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, με στόχο να εμπλουτίσει τα θεραπευτικά και παιδαγωγικά τους μέσα, ανάλογα με τον πληθυσμό με τον οποίο ασχολούνται. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση παρέχει τις πιστοποιήσεις:

-του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (800 ώρες).

-του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (570 ώρες). Από το 2020, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Έπίνειο», στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να παρέχει στους απόφοιτους χοροθεραπευτές και εμψυχωτές της εκπαίδευσηςDRLST, που φοιτούν σε αυτό, μια πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το κράτος. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

H εκπαίδευση βασίζεται σε δύο βασικούς μαθησιακούς πυλώνες:

1. Στη μέθοδο του «μονοτάξιου», έχοντας ως βασική αρχή ότι η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων διαφορετικών επιπέδων εμπλουτίζει τη μάθηση και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Έπομένως στα σεμινάρια συνυπάρχουν μαθητές που βρίσκονται στην αρχή της εκπαίδευσής τους με αυτούς που βρίσκονται στα μέσα ή στα τέλη, επιδρώντας δημιουργικά ο ένας με τον άλλο.

2. Στην εκπαιδευτική διαδικασία που εμπνέεται από το Tour de France des Compagnons, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει ο ίδιος την εκπαιδευτική διαδρομή του. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνεται να διανύσει αυτή τη διαδρομή σαν ένα «ταξίδι», με ενδιάμεσους σταθμούς τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα της DRLST: Έλλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ,Καναδά και Βελγίου. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί αυτό είναι το εξής: ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το 70% των συνολικών ωρών βασικής εκπαίδευσης (τις 245 από τις 350 ώρες) στο κέντρο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του (Αθήνα για τη Νότια Έλλάδα, Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Έλλάδα) και το υπόλοιπο30% των ωρών σε εκπαιδευτικά κέντρα εκτός του τόπου κατοικίας του, είτε εντός είτε εκτός Έλλάδας*. Συνιστάται ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από αυτά τα σεμινάρια στη Γαλλία.Η αξία αυτού του τρόπου μάθησης βρίσκεται στα ακόλουθα:

– ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί κατά ένα μέρος (το λιγότερο στο 30% των ωρών διδασκαλίας) να εξατομικεύσει την εκπαιδευτική του ύλη με βάση τα ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντά του

– εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική εμπειρία του καθενός μέσα από την αλληλεπίδραση με πολλούς εκπαιδευτές, στον ιδιαίτερο χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης του καθενός

– ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην ενεργητική θέση του να αναλάβει ο ίδιος να διαμορφώσει την τελική εικόνα της εκπαιδευτικής του πορείας, εμπειρία που αποβαίνει πολύτιμη και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ως χοροθεραπευτής/εμψυχωτής.

*Σε περίπτωση που λόγω σοβαρών συνθηκών δε διευκολύνονται οι μετακινήσεις των ανθρώπων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τότε οι συντονιστές της εκπαίδευσης διευκολύνουν το δίαυλο επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού οργανώνοντας επισκέψεις διδασκόντων στην Ελλάδα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O υποψήφιος εκπαιδευόμενος χρειάζεται να είναι ήδη πτυχιούχος ή κάτοχος ενός επαγγελματικού διπλώματος και να θεωρεί τη Χορορυθμική Θεραπεία ή τηνΈμψύχωση ως μία μετεκπαίδευση, που θα του επιτρέψει να εμπλουτίσει και να εμβαθύνει τις δυνατότητες παρέμβασής του με τη διαμεσολάβηση του χορού. Για την εκπαίδευση του Χοροθεραπευτή DRT είναι απαραίτητο πτυχίο ή φοίτηση σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς:

– ψυχικής υγείας

– κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών

-τέχνης

– εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης λαμβάνεταιυπόψη η προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευόμενου, η αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων/πτυχίων φοίτησης σε συνδυασμό με την εμπειρία του σε δραστηριότητες κοινωνικής παρέμβασης (καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και άλλες). Η εκπαίδευση του Έμψυχωτή αφορά επίσης σε όλους όσους εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στην κοινότητα, στη δημιουργία ή την αποκατάσταση του κοινωνικού δεσμού, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Ανάλογα με την προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα και εμπειρία του εκπαιδευόμενου, καθώς και την αξιολόγηση της πορείας του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα προσδιορίζεται αν πρόκειται να ακολουθήσει την πιστοποίηση της Χορορυθμικής Έμψύχωσης ή Θεραπείας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Ως κατώτερο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ορίζεται το 21 έτος.

-Έπίπεδο εκπαίδευσης: Πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας ήτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή των τεχνών.

-Αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων, ιδίως εάν πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την υγεία, την τέχνη, την κοινωνία ή τηνεκπαίδευση.

-Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συμμετοχή σε μια προκαταρκτική‘’ακρόαση’’ (π.χ. με τη μορφή της συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον 10ωροσεμινάριο), η οποία θα επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπέδου στο χορό (αίσθησηρυθμού, δεξιότητες συντονισμού κ.α) και την ικανότητα σύνδεσης με τους άλλους.

-Συνέντευξη με έναν Υπεύθυνο Παιδαγωγικών σχετικά με το κίνητρο του εκπαιδευόμενου για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση, καθώς και τη συγκατάθεσή του ως προς τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έφόσον πληρούνται οι παραπάνω αρχικές προϋποθέσεις, ο Υπεύθυνος Παιδαγωγικών σχεδιάζει μαζί με τον εκπαιδευόμενο την προσωπική του διαδρομή,του δίνει τη βασική βιβλιογραφία και ένα “φύλλο πορείας” για τη σταδιακή καταγραφή της συμμετοχής του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Βιολογία-Γενετική
 • Ιστορία Χορού και Τέχνης
 • Ιστορία Χοροθεραπείας και Θεραπειών μέσω Τέχνης
 • Πρωτόγονη Έκφραση
 • Ψυχολογία-Ψυχανάλυση
 • Ανθρωπολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Μουσική
 • Αρχές της Χορορυθμικής θεραπείας
 • Αρχές της Έμψύχωσης Ομάδων μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης
 • Θεραπευτική Σχέση-Δεοντολογία
 • Έφαρμογές σε ειδικούς πληθυσμούς

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, αφού δηλώσει κατά την εγγραφή του την κατεύθυνση τηςεκπαίδευσής του – αυτή του Χοροθεραπευτή ή του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης- ακολουθεί κάποια εκπαιδευτικά στάδια. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παιδαγωγικών και λαμβάνει υπ’όψιν της τις προϋποθέσεις εγγραφής (βλ.παραπάνω). Τα εκπαιδευτικά στάδια περιλαμβάνουν:

– εκπαιδευτικά σεμινάρια διδασκαλίας της μεθόδου με γνώμονα το τρίπτυχο «πράξη-θεωρία-μεθοδολογία»- συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης ή άλλημορφή θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για τον εμψυχωτή)- ατομική/ομαδική θεραπεία: από αυτές κάποιες ώρες αφορούν σε ατομικήθεραπεία και οι υπόλοιπες τη συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας ή άλλης μορφής θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για το χοροθεραπευτή)

– εκμάθηση άλλων ρυθμικών τεχνικών που δημιουργούν/ευνοούν τον κοινωνικό δεσμό (παραδοσιακοί και άλλοι χοροί, τραγούδι, εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.α).

– πρακτικές εξετάσεις

– πρακτική άσκηση

– ατομική/ομαδική εποπτεία

– γραπτές εργασίες

– τελική εργασία και υποστήριξή της

Ολα τα στάδια έχουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών που πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος και διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει διαλέξει. Ένας εκπαιδευόμενος λαμβάνει

-την πιστοποίηση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης αφού έχεισυμπληρώσει συνολικά 570 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής τουδιαδρομής,

– την πιστοποίηση του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, αφού έχει συμπληρώσει συνολικά 800 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής του διαδρομής. Η λεπτομερής διάρθρωση των εκπαιδευτικών ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο, βρίσκεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών, που μπορεί κάποιος να λάβει κατά την εγγραφή του. Οι παιδαγωγικά Υπεύθυνοι είναι σε κάθε περίπτωση στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται να του δώσουν επιπλέον πληροφορίες, καθώς επίσης να δεχτούν σε κάποιο σεμινάριο, που είναι ανοιχτό στο κοινό, όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τη μέθοδο, χωρίς να δεσμευτεί εκ των προτέρων για το σύνολο της εκπαίδευσης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-Έλένη Χατζηγεωργίου–Αθήνα.Ψυχολόγος (ΈΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και ΈκπαιδεύτριαDRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Έκπαίδευσης DRLST Ν. Έλλάδος,

-Μαριάννα Δρακοπούλου -Θεσσαλονίκη.Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes(Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Έκπαιδεύτρια DRLST, ΥπεύθυνηΠαιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Έλλάδος  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

-France Schott-Billmann: Εκπαιδευτικό κέντρο Atelier du GesteRythmé,Παρίσι, Γαλλία.Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Καθηγήτρια Χορού. Διδάσκουσα Χοροθεραπείας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεραπειών μέσω τέχνης στο Παν/μιο RENE DESCARTES, στο Παρίσι, συγγραφέας πολλών βιβλίων γύρω από την κοινωνική και θεραπευτική λειτουργία του χορού.  

-Ελένη Χατζηγεωργίου: Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Εκπαίδευσης DRLST Ν. Ελλάδος,  

-Μαριάννα Δρακοπούλου: Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Ελλάδος

-Κατερίνα Σταύρου: Αθήνα. Eθνολόγος του χορού, Xοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Ιστορικός/ Φιλόλογος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθήνα: 

-Εξαρμενία Παππά, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), MSc Mental Health Studies, Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, PgCert Gestalt Body Process (Trained by James Kepner).

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής

-Δημήτρης Μαντζούρης, Δάσκαλος παραδοσιακού τραγουδιού και βυζαντινής μουσικής, Eρευνητής, Mουσικός, Eκπαιδευτικός.

-Βασίλης Οικονομίδης, Μουσικός. -Βασίλης Κατσαμπέλας, Μουσικός. 

Θεσσαλονίκη:

-Γεωργία Γκιούρκα, ΨυχολόγοςMSc, Δραματοθεραπεύτρια 

-Αγγελική Μπιτζαράκη, MSc, GDTRSR, Χοροκινητική Ψυχοθεραπεύτρια, Εμψυχώτρια Ομάδων (Παρεμβαίνουσα μη-Κατευθυντική-NDI), Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής.-Αλίκη Δουρμάζερ, ηθοποιός, performer, σκηνοθέτης, vocalist, δασκάλα Physical Theatre και Vocal Trainer-Μαριάννα Ερκέκογλου, μουσικός. 

Γαλλία: 

-Meriem Brachet, «Atelier Corps, Rythme et Expression Enfant, adulte, parent-enfant στην εταιρεία Artatam», Παρίσι. E-mail: meriem.brachet@free.fr

-Patricia VON ESSEN, DRLST De France du Sud. E-mail: drlst.sud@gmail.com– HIRSCH CONSTANCE.E-mail:constance_hirsch@yahoo.fr 

Ιταλία:

-Sara Colonna, DRLST Ιταλίας. E-mail : drlst.italia@gmail.com 

Ισραήλ: 

Ayelet Ranen, Israel, Gedera.  

Καναδάς: 

Eleanor Hendriks. Site:http://www.communityverve.ca/ 

Βέλγιο:  

(Σύλλογος  nganga): Francis Debrabandère,  Annie Farvaque, Simon Vandewalle. Site : www.nganga.be. E-mail : nganga.asbl@gmail.com


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

Οι Υπεύθυνοι Παιδαγωγικών συντονίζουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια στη  χώρα τους,  ασχολούνται με τις ισοδυναμίες των τίτλων και των προσόντων, παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων, καταρτίζουν με τον κάθε υποψήφιο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από 3 έως 4 χρόνια ανάλογα με το ρυθμό συμμετοχής και τον τόπο των επιλεγμένων σεμιναρίων.  Στην Ελλάδα οι Υπεύθυνες Παιδαγωγικών είναι: 

-Δρακοπούλου Μαριάννα στη Θεσσαλονίκη : drakopmar@hotmail.com

-Χατζηγεωργίου Ελένη στην Αθήνα: psycorps8@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (DRLST)

Η DRLST (Danse, Rythme, Lien Social et Thérapie) δημιουργήθηκε το 2011 ως ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών υγείας (ψυχολόγων, θεραπευτών μέσω τέχνης, ψυχιάτρων), κοινωνικών επιστημόνων, παιδαγωγών και καλλιτεχνών, που έχουν ως πρωταρχικό εργαλείο στην πρακτική τους το χορό και το ρυθμό και δεσμεύονταιαπό τις αρχές του καταστατικού της. Η έδρα της DRLST παραμένει μέχρι σήμερα το Παρίσι. Ένα από τα έργα της DRSLT είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της DRLST έχει ωςστόχο να παρέχει σε επαγγελματίες την εξειδίκευση του Χοροθεραπευτή και του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, με στόχο να εμπλουτίσει τα θεραπευτικά και παιδαγωγικά τους μέσα, ανάλογα με τον πληθυσμό με τον οποίο ασχολούνται. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση παρέχει τις πιστοποιήσεις:

-του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (800 ώρες).

-του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (570 ώρες). Από το 2020, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Έπίνειο», στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να παρέχει στους απόφοιτους χοροθεραπευτές και εμψυχωτές της εκπαίδευσηςDRLST, που φοιτούν σε αυτό, μια πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το κράτος. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

H εκπαίδευση βασίζεται σε δύο βασικούς μαθησιακούς πυλώνες:

1. Στη μέθοδο του «μονοτάξιου», έχοντας ως βασική αρχή ότι η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων διαφορετικών επιπέδων εμπλουτίζει τη μάθηση και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Έπομένως στα σεμινάρια συνυπάρχουν μαθητές που βρίσκονται στην αρχή της εκπαίδευσής τους με αυτούς που βρίσκονται στα μέσα ή στα τέλη, επιδρώντας δημιουργικά ο ένας με τον άλλο.

2. Στην εκπαιδευτική διαδικασία που εμπνέεται από το Tour de France des Compagnons, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει ο ίδιος την εκπαιδευτική διαδρομή του. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνεται να διανύσει αυτή τη διαδρομή σαν ένα «ταξίδι», με ενδιάμεσους σταθμούς τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα της DRLST: Έλλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ,Καναδά και Βελγίου. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί αυτό είναι το εξής: ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το 70% των συνολικών ωρών βασικής εκπαίδευσης (τις 245 από τις 350 ώρες) στο κέντρο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του (Αθήνα για τη Νότια Έλλάδα, Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Έλλάδα) και το υπόλοιπο30% των ωρών σε εκπαιδευτικά κέντρα εκτός του τόπου κατοικίας του, είτε εντός είτε εκτός Έλλάδας*. Συνιστάται ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από αυτά τα σεμινάρια στη Γαλλία.Η αξία αυτού του τρόπου μάθησης βρίσκεται στα ακόλουθα:

– ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί κατά ένα μέρος (το λιγότερο στο 30% των ωρών διδασκαλίας) να εξατομικεύσει την εκπαιδευτική του ύλη με βάση τα ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντά του

– εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική εμπειρία του καθενός μέσα από την αλληλεπίδραση με πολλούς εκπαιδευτές, στον ιδιαίτερο χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης του καθενός

– ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην ενεργητική θέση του να αναλάβει ο ίδιος να διαμορφώσει την τελική εικόνα της εκπαιδευτικής του πορείας, εμπειρία που αποβαίνει πολύτιμη και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ως χοροθεραπευτής/εμψυχωτής.

*Σε περίπτωση που λόγω σοβαρών συνθηκών δε διευκολύνονται οι μετακινήσεις των ανθρώπων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τότε οι συντονιστές της εκπαίδευσης διευκολύνουν το δίαυλο επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού οργανώνοντας επισκέψεις διδασκόντων στην Ελλάδα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O υποψήφιος εκπαιδευόμενος χρειάζεται να είναι ήδη πτυχιούχος ή κάτοχος ενός επαγγελματικού διπλώματος και να θεωρεί τη Χορορυθμική Θεραπεία ή τηνΈμψύχωση ως μία μετεκπαίδευση, που θα του επιτρέψει να εμπλουτίσει και να εμβαθύνει τις δυνατότητες παρέμβασής του με τη διαμεσολάβηση του χορού. Για την εκπαίδευση του Χοροθεραπευτή DRT είναι απαραίτητο πτυχίο ή φοίτηση σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς:

– ψυχικής υγείας

– κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών

-τέχνης

– εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης λαμβάνεταιυπόψη η προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευόμενου, η αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων/πτυχίων φοίτησης σε συνδυασμό με την εμπειρία του σε δραστηριότητες κοινωνικής παρέμβασης (καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και άλλες). Η εκπαίδευση του Έμψυχωτή αφορά επίσης σε όλους όσους εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στην κοινότητα, στη δημιουργία ή την αποκατάσταση του κοινωνικού δεσμού, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Ανάλογα με την προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα και εμπειρία του εκπαιδευόμενου, καθώς και την αξιολόγηση της πορείας του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα προσδιορίζεται αν πρόκειται να ακολουθήσει την πιστοποίηση της Χορορυθμικής Έμψύχωσης ή Θεραπείας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Ως κατώτερο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ορίζεται το 21 έτος.

-Έπίπεδο εκπαίδευσης: Πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας ήτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή των τεχνών.

-Αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων, ιδίως εάν πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την υγεία, την τέχνη, την κοινωνία ή τηνεκπαίδευση.

-Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συμμετοχή σε μια προκαταρκτική‘’ακρόαση’’ (π.χ. με τη μορφή της συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον 10ωροσεμινάριο), η οποία θα επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπέδου στο χορό (αίσθησηρυθμού, δεξιότητες συντονισμού κ.α) και την ικανότητα σύνδεσης με τους άλλους.

-Συνέντευξη με έναν Υπεύθυνο Παιδαγωγικών σχετικά με το κίνητρο του εκπαιδευόμενου για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση, καθώς και τη συγκατάθεσή του ως προς τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έφόσον πληρούνται οι παραπάνω αρχικές προϋποθέσεις, ο Υπεύθυνος Παιδαγωγικών σχεδιάζει μαζί με τον εκπαιδευόμενο την προσωπική του διαδρομή,του δίνει τη βασική βιβλιογραφία και ένα “φύλλο πορείας” για τη σταδιακή καταγραφή της συμμετοχής του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Βιολογία-Γενετική
 • Ιστορία Χορού και Τέχνης
 • Ιστορία Χοροθεραπείας και Θεραπειών μέσω Τέχνης
 • Πρωτόγονη Έκφραση
 • Ψυχολογία-Ψυχανάλυση
 • Ανθρωπολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Μουσική
 • Αρχές της Χορορυθμικής θεραπείας
 • Αρχές της Έμψύχωσης Ομάδων μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης
 • Θεραπευτική Σχέση-Δεοντολογία
 • Έφαρμογές σε ειδικούς πληθυσμούς

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, αφού δηλώσει κατά την εγγραφή του την κατεύθυνση τηςεκπαίδευσής του – αυτή του Χοροθεραπευτή ή του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης- ακολουθεί κάποια εκπαιδευτικά στάδια. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παιδαγωγικών και λαμβάνει υπ’όψιν της τις προϋποθέσεις εγγραφής (βλ.παραπάνω). Τα εκπαιδευτικά στάδια περιλαμβάνουν:

– εκπαιδευτικά σεμινάρια διδασκαλίας της μεθόδου με γνώμονα το τρίπτυχο «πράξη-θεωρία-μεθοδολογία»- συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης ή άλλημορφή θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για τον εμψυχωτή)- ατομική/ομαδική θεραπεία: από αυτές κάποιες ώρες αφορούν σε ατομικήθεραπεία και οι υπόλοιπες τη συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας ή άλλης μορφής θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για το χοροθεραπευτή)

– εκμάθηση άλλων ρυθμικών τεχνικών που δημιουργούν/ευνοούν τον κοινωνικό δεσμό (παραδοσιακοί και άλλοι χοροί, τραγούδι, εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.α).

– πρακτικές εξετάσεις

– πρακτική άσκηση

– ατομική/ομαδική εποπτεία

– γραπτές εργασίες

– τελική εργασία και υποστήριξή της

Ολα τα στάδια έχουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών που πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος και διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει διαλέξει. Ένας εκπαιδευόμενος λαμβάνει

-την πιστοποίηση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης αφού έχεισυμπληρώσει συνολικά 570 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής τουδιαδρομής,

– την πιστοποίηση του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, αφού έχει συμπληρώσει συνολικά 800 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής του διαδρομής. Η λεπτομερής διάρθρωση των εκπαιδευτικών ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο, βρίσκεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών, που μπορεί κάποιος να λάβει κατά την εγγραφή του. Οι παιδαγωγικά Υπεύθυνοι είναι σε κάθε περίπτωση στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται να του δώσουν επιπλέον πληροφορίες, καθώς επίσης να δεχτούν σε κάποιο σεμινάριο, που είναι ανοιχτό στο κοινό, όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τη μέθοδο, χωρίς να δεσμευτεί εκ των προτέρων για το σύνολο της εκπαίδευσης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-Έλένη Χατζηγεωργίου–Αθήνα.Ψυχολόγος (ΈΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και ΈκπαιδεύτριαDRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Έκπαίδευσης DRLST Ν. Έλλάδος,

-Μαριάννα Δρακοπούλου -Θεσσαλονίκη.Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes(Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Έκπαιδεύτρια DRLST, ΥπεύθυνηΠαιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Έλλάδος  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

-France Schott-Billmann: Εκπαιδευτικό κέντρο Atelier du GesteRythmé,Παρίσι, Γαλλία.Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Καθηγήτρια Χορού. Διδάσκουσα Χοροθεραπείας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεραπειών μέσω τέχνης στο Παν/μιο RENE DESCARTES, στο Παρίσι, συγγραφέας πολλών βιβλίων γύρω από την κοινωνική και θεραπευτική λειτουργία του χορού.  

-Ελένη Χατζηγεωργίου: Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Εκπαίδευσης DRLST Ν. Ελλάδος,  

-Μαριάννα Δρακοπούλου: Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Ελλάδος

-Κατερίνα Σταύρου: Αθήνα. Eθνολόγος του χορού, Xοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Ιστορικός/ Φιλόλογος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθήνα: 

-Εξαρμενία Παππά, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), MSc Mental Health Studies, Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, PgCert Gestalt Body Process (Trained by James Kepner).

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής

-Δημήτρης Μαντζούρης, Δάσκαλος παραδοσιακού τραγουδιού και βυζαντινής μουσικής, Eρευνητής, Mουσικός, Eκπαιδευτικός.

-Βασίλης Οικονομίδης, Μουσικός. -Βασίλης Κατσαμπέλας, Μουσικός. 

Θεσσαλονίκη:

-Γεωργία Γκιούρκα, ΨυχολόγοςMSc, Δραματοθεραπεύτρια 

-Αγγελική Μπιτζαράκη, MSc, GDTRSR, Χοροκινητική Ψυχοθεραπεύτρια, Εμψυχώτρια Ομάδων (Παρεμβαίνουσα μη-Κατευθυντική-NDI), Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής.-Αλίκη Δουρμάζερ, ηθοποιός, performer, σκηνοθέτης, vocalist, δασκάλα Physical Theatre και Vocal Trainer-Μαριάννα Ερκέκογλου, μουσικός. 

Γαλλία: 

-Meriem Brachet, «Atelier Corps, Rythme et Expression Enfant, adulte, parent-enfant στην εταιρεία Artatam», Παρίσι. E-mail: meriem.brachet@free.fr

-Patricia VON ESSEN, DRLST De France du Sud. E-mail: drlst.sud@gmail.com– HIRSCH CONSTANCE.E-mail:constance_hirsch@yahoo.fr 

Ιταλία:

-Sara Colonna, DRLST Ιταλίας. E-mail : drlst.italia@gmail.com 

Ισραήλ: 

Ayelet Ranen, Israel, Gedera.  

Καναδάς: 

Eleanor Hendriks. Site:http://www.communityverve.ca/ 

Βέλγιο:  

(Σύλλογος  nganga): Francis Debrabandère,  Annie Farvaque, Simon Vandewalle. Site : www.nganga.be. E-mail : nganga.asbl@gmail.com


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

Οι Υπεύθυνοι Παιδαγωγικών συντονίζουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια στη  χώρα τους,  ασχολούνται με τις ισοδυναμίες των τίτλων και των προσόντων, παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων, καταρτίζουν με τον κάθε υποψήφιο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από 3 έως 4 χρόνια ανάλογα με το ρυθμό συμμετοχής και τον τόπο των επιλεγμένων σεμιναρίων.  Στην Ελλάδα οι Υπεύθυνες Παιδαγωγικών είναι: 

-Δρακοπούλου Μαριάννα στη Θεσσαλονίκη : drakopmar@hotmail.com

-Χατζηγεωργίου Ελένη στην Αθήνα: psycorps8@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (DRLST)

Η DRLST (Danse, Rythme, Lien Social et Thérapie) δημιουργήθηκε το 2011 ως ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών υγείας (ψυχολόγων, θεραπευτών μέσω τέχνης, ψυχιάτρων), κοινωνικών επιστημόνων, παιδαγωγών και καλλιτεχνών, που έχουν ως πρωταρχικό εργαλείο στην πρακτική τους το χορό και το ρυθμό και δεσμεύονταιαπό τις αρχές του καταστατικού της. Η έδρα της DRLST παραμένει μέχρι σήμερα το Παρίσι. Ένα από τα έργα της DRSLT είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση της DRLST έχει ωςστόχο να παρέχει σε επαγγελματίες την εξειδίκευση του Χοροθεραπευτή και του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, με στόχο να εμπλουτίσει τα θεραπευτικά και παιδαγωγικά τους μέσα, ανάλογα με τον πληθυσμό με τον οποίο ασχολούνται. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση παρέχει τις πιστοποιήσεις:

-του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (800 ώρες).

-του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (570 ώρες). Από το 2020, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Έπίνειο», στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να παρέχει στους απόφοιτους χοροθεραπευτές και εμψυχωτές της εκπαίδευσηςDRLST, που φοιτούν σε αυτό, μια πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το κράτος. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

H εκπαίδευση βασίζεται σε δύο βασικούς μαθησιακούς πυλώνες:

1. Στη μέθοδο του «μονοτάξιου», έχοντας ως βασική αρχή ότι η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων διαφορετικών επιπέδων εμπλουτίζει τη μάθηση και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Έπομένως στα σεμινάρια συνυπάρχουν μαθητές που βρίσκονται στην αρχή της εκπαίδευσής τους με αυτούς που βρίσκονται στα μέσα ή στα τέλη, επιδρώντας δημιουργικά ο ένας με τον άλλο.

2. Στην εκπαιδευτική διαδικασία που εμπνέεται από το Tour de France des Compagnons, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει ο ίδιος την εκπαιδευτική διαδρομή του. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνεται να διανύσει αυτή τη διαδρομή σαν ένα «ταξίδι», με ενδιάμεσους σταθμούς τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα της DRLST: Έλλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ,Καναδά και Βελγίου. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί αυτό είναι το εξής: ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το 70% των συνολικών ωρών βασικής εκπαίδευσης (τις 245 από τις 350 ώρες) στο κέντρο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του (Αθήνα για τη Νότια Έλλάδα, Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Έλλάδα) και το υπόλοιπο30% των ωρών σε εκπαιδευτικά κέντρα εκτός του τόπου κατοικίας του, είτε εντός είτε εκτός Έλλάδας*. Συνιστάται ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από αυτά τα σεμινάρια στη Γαλλία.Η αξία αυτού του τρόπου μάθησης βρίσκεται στα ακόλουθα:

– ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί κατά ένα μέρος (το λιγότερο στο 30% των ωρών διδασκαλίας) να εξατομικεύσει την εκπαιδευτική του ύλη με βάση τα ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντά του

– εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική εμπειρία του καθενός μέσα από την αλληλεπίδραση με πολλούς εκπαιδευτές, στον ιδιαίτερο χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης του καθενός

– ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην ενεργητική θέση του να αναλάβει ο ίδιος να διαμορφώσει την τελική εικόνα της εκπαιδευτικής του πορείας, εμπειρία που αποβαίνει πολύτιμη και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία ως χοροθεραπευτής/εμψυχωτής.

*Σε περίπτωση που λόγω σοβαρών συνθηκών δε διευκολύνονται οι μετακινήσεις των ανθρώπων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τότε οι συντονιστές της εκπαίδευσης διευκολύνουν το δίαυλο επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού οργανώνοντας επισκέψεις διδασκόντων στην Ελλάδα. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O υποψήφιος εκπαιδευόμενος χρειάζεται να είναι ήδη πτυχιούχος ή κάτοχος ενός επαγγελματικού διπλώματος και να θεωρεί τη Χορορυθμική Θεραπεία ή τηνΈμψύχωση ως μία μετεκπαίδευση, που θα του επιτρέψει να εμπλουτίσει και να εμβαθύνει τις δυνατότητες παρέμβασής του με τη διαμεσολάβηση του χορού. Για την εκπαίδευση του Χοροθεραπευτή DRT είναι απαραίτητο πτυχίο ή φοίτηση σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς:

– ψυχικής υγείας

– κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών

-τέχνης

– εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης λαμβάνεταιυπόψη η προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευόμενου, η αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων/πτυχίων φοίτησης σε συνδυασμό με την εμπειρία του σε δραστηριότητες κοινωνικής παρέμβασης (καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και άλλες). Η εκπαίδευση του Έμψυχωτή αφορά επίσης σε όλους όσους εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στην κοινότητα, στη δημιουργία ή την αποκατάσταση του κοινωνικού δεσμού, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Ανάλογα με την προηγούμενη επαγγελματική ταυτότητα και εμπειρία του εκπαιδευόμενου, καθώς και την αξιολόγηση της πορείας του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα προσδιορίζεται αν πρόκειται να ακολουθήσει την πιστοποίηση της Χορορυθμικής Έμψύχωσης ή Θεραπείας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Ως κατώτερο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ορίζεται το 21 έτος.

-Έπίπεδο εκπαίδευσης: Πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας ήτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή των τεχνών.

-Αναγνώριση υπαρχόντων τίτλων, ιδίως εάν πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την υγεία, την τέχνη, την κοινωνία ή τηνεκπαίδευση.

-Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συμμετοχή σε μια προκαταρκτική‘’ακρόαση’’ (π.χ. με τη μορφή της συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον 10ωροσεμινάριο), η οποία θα επιτρέπει την αξιολόγηση του επιπέδου στο χορό (αίσθησηρυθμού, δεξιότητες συντονισμού κ.α) και την ικανότητα σύνδεσης με τους άλλους.

-Συνέντευξη με έναν Υπεύθυνο Παιδαγωγικών σχετικά με το κίνητρο του εκπαιδευόμενου για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση, καθώς και τη συγκατάθεσή του ως προς τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έφόσον πληρούνται οι παραπάνω αρχικές προϋποθέσεις, ο Υπεύθυνος Παιδαγωγικών σχεδιάζει μαζί με τον εκπαιδευόμενο την προσωπική του διαδρομή,του δίνει τη βασική βιβλιογραφία και ένα “φύλλο πορείας” για τη σταδιακή καταγραφή της συμμετοχής του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Βιολογία-Γενετική
 • Ιστορία Χορού και Τέχνης
 • Ιστορία Χοροθεραπείας και Θεραπειών μέσω Τέχνης
 • Πρωτόγονη Έκφραση
 • Ψυχολογία-Ψυχανάλυση
 • Ανθρωπολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Μουσική
 • Αρχές της Χορορυθμικής θεραπείας
 • Αρχές της Έμψύχωσης Ομάδων μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης
 • Θεραπευτική Σχέση-Δεοντολογία
 • Έφαρμογές σε ειδικούς πληθυσμούς

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, αφού δηλώσει κατά την εγγραφή του την κατεύθυνση τηςεκπαίδευσής του – αυτή του Χοροθεραπευτή ή του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης- ακολουθεί κάποια εκπαιδευτικά στάδια. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παιδαγωγικών και λαμβάνει υπ’όψιν της τις προϋποθέσεις εγγραφής (βλ.παραπάνω). Τα εκπαιδευτικά στάδια περιλαμβάνουν:

– εκπαιδευτικά σεμινάρια διδασκαλίας της μεθόδου με γνώμονα το τρίπτυχο «πράξη-θεωρία-μεθοδολογία»- συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης ή άλλημορφή θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για τον εμψυχωτή)- ατομική/ομαδική θεραπεία: από αυτές κάποιες ώρες αφορούν σε ατομικήθεραπεία και οι υπόλοιπες τη συμμετοχή σε ομάδα Χοροθεραπείας ή άλλης μορφής θεραπείας μέσω της τέχνης, εφ’όσον δεν υπάρχει ομάδα χοροθεραπείας στον τόπο κατοικίας του εκπαιδευόμενου (μόνο για το χοροθεραπευτή)

– εκμάθηση άλλων ρυθμικών τεχνικών που δημιουργούν/ευνοούν τον κοινωνικό δεσμό (παραδοσιακοί και άλλοι χοροί, τραγούδι, εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.α).

– πρακτικές εξετάσεις

– πρακτική άσκηση

– ατομική/ομαδική εποπτεία

– γραπτές εργασίες

– τελική εργασία και υποστήριξή της

Ολα τα στάδια έχουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών που πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος και διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει διαλέξει. Ένας εκπαιδευόμενος λαμβάνει

-την πιστοποίηση του Έμψυχωτή μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης αφού έχεισυμπληρώσει συνολικά 570 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής τουδιαδρομής,

– την πιστοποίηση του Χοροθεραπευτή DRT μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης, αφού έχει συμπληρώσει συνολικά 800 ώρες από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής του διαδρομής. Η λεπτομερής διάρθρωση των εκπαιδευτικών ωρών που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο, βρίσκεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών, που μπορεί κάποιος να λάβει κατά την εγγραφή του. Οι παιδαγωγικά Υπεύθυνοι είναι σε κάθε περίπτωση στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται να του δώσουν επιπλέον πληροφορίες, καθώς επίσης να δεχτούν σε κάποιο σεμινάριο, που είναι ανοιχτό στο κοινό, όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τη μέθοδο, χωρίς να δεσμευτεί εκ των προτέρων για το σύνολο της εκπαίδευσης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-Έλένη Χατζηγεωργίου–Αθήνα.Ψυχολόγος (ΈΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και ΈκπαιδεύτριαDRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Έκπαίδευσης DRLST Ν. Έλλάδος,

-Μαριάννα Δρακοπούλου -Θεσσαλονίκη.Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes(Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Έκπαιδεύτρια DRLST, ΥπεύθυνηΠαιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Έλλάδος  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

-France Schott-Billmann: Εκπαιδευτικό κέντρο Atelier du GesteRythmé,Παρίσι, Γαλλία.Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Καθηγήτρια Χορού. Διδάσκουσα Χοροθεραπείας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεραπειών μέσω τέχνης στο Παν/μιο RENE DESCARTES, στο Παρίσι, συγγραφέας πολλών βιβλίων γύρω από την κοινωνική και θεραπευτική λειτουργία του χορού.  

-Ελένη Χατζηγεωργίου: Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST, Xορογράφος, Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της Εκπαίδευσης DRLST Ν. Ελλάδος,  

-Μαριάννα Δρακοπούλου: Κλινική Ψυχολόγος, MR στην Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Sorbonne), Ψυχαναλύτρια, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Υπεύθυνη Παιδαγωγικών της εκπαίδευσης της DRLST Β. Ελλάδος

-Κατερίνα Σταύρου: Αθήνα. Eθνολόγος του χορού, Xοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRLST,  Ιστορικός/ Φιλόλογος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθήνα: 

-Εξαρμενία Παππά, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), MSc Mental Health Studies, Ψυχοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Gestalt, PgCert Gestalt Body Process (Trained by James Kepner).

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής

-Δημήτρης Μαντζούρης, Δάσκαλος παραδοσιακού τραγουδιού και βυζαντινής μουσικής, Eρευνητής, Mουσικός, Eκπαιδευτικός.

-Βασίλης Οικονομίδης, Μουσικός. -Βασίλης Κατσαμπέλας, Μουσικός. 

Θεσσαλονίκη:

-Γεωργία Γκιούρκα, ΨυχολόγοςMSc, Δραματοθεραπεύτρια 

-Αγγελική Μπιτζαράκη, MSc, GDTRSR, Χοροκινητική Ψυχοθεραπεύτρια, Εμψυχώτρια Ομάδων (Παρεμβαίνουσα μη-Κατευθυντική-NDI), Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

-Δημήτρης Τσιάμης, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής.-Αλίκη Δουρμάζερ, ηθοποιός, performer, σκηνοθέτης, vocalist, δασκάλα Physical Theatre και Vocal Trainer-Μαριάννα Ερκέκογλου, μουσικός. 

Γαλλία: 

-Meriem Brachet, «Atelier Corps, Rythme et Expression Enfant, adulte, parent-enfant στην εταιρεία Artatam», Παρίσι. E-mail: meriem.brachet@free.fr

-Patricia VON ESSEN, DRLST De France du Sud. E-mail: drlst.sud@gmail.com– HIRSCH CONSTANCE.E-mail:constance_hirsch@yahoo.fr 

Ιταλία:

-Sara Colonna, DRLST Ιταλίας. E-mail : drlst.italia@gmail.com 

Ισραήλ: 

Ayelet Ranen, Israel, Gedera.  

Καναδάς: 

Eleanor Hendriks. Site:http://www.communityverve.ca/ 

Βέλγιο:  

(Σύλλογος  nganga): Francis Debrabandère,  Annie Farvaque, Simon Vandewalle. Site : www.nganga.be. E-mail : nganga.asbl@gmail.com


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

Οι Υπεύθυνοι Παιδαγωγικών συντονίζουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια στη  χώρα τους,  ασχολούνται με τις ισοδυναμίες των τίτλων και των προσόντων, παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων, καταρτίζουν με τον κάθε υποψήφιο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα διαρκέσει από 3 έως 4 χρόνια ανάλογα με το ρυθμό συμμετοχής και τον τόπο των επιλεγμένων σεμιναρίων.  Στην Ελλάδα οι Υπεύθυνες Παιδαγωγικών είναι: 

-Δρακοπούλου Μαριάννα στη Θεσσαλονίκη : drakopmar@hotmail.com

-Χατζηγεωργίου Ελένη στην Αθήνα: psycorps8@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ